Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości..

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * sprawną pod względem technicznym usługę – w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu do wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100).
 8. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną o wartości lub kwotowo do wysokości 5.000,00 zł (pięć tys. zł 00/100), jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking prowadzony jest przez dzierżawcę i i wyłączną odpowiedzialność za mienie oddane na przechowanie na parkingu strzeżonym przy hotelu Europa ponosi dzierżawca.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do sprawdzenia czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte oraz pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy z winy gościa hotelowego.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6.00 do godziny 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa hotelowego według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu maja obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócać pobytu innych Gości.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 20. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 21. Hotel zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.
 22. Hotel zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry w przypadku Gości będących w hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić wydania klucza od pokoju.
 23. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe (po dwóch dobach pobytu).
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres i koszt odbiorcy wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 25. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w sposób bezpieczny dla innych Gości oraz personelu.
 26. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości hotelu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę hotelu na etapie składania rezerwacji.
  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości hotelu. Zwierzęta nie mogą przebywać w restauracjach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie hotelu.
 27. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.
  Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszym hotelu.

Dyrekcja

Kontakt

Hotel EUROPA ul. 1 Maja 16/18,
58-500 Jelenia Góra
Wjazd na parking Hotelu Europa od strony ul. Armii Krajowej 23
Recepcja: 75 64 95 500, fax: 75 75 244 95,
e-mail: recepcja@europa-hotel.com.pl

Social Media