Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne “Karkonosze” spółka z o.o. w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 16/18, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000112298.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH :

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@ptkarkonosze.pl; marketing@europa-hotel.com.pl., tel. kontaktowy: 75 6495500; 75 6495566; 75 7523352.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH:

1) Celem, dla którego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich . Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez hotel jest:

a) dochodzenie roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

b) udokumentowanie usługi dla celów podatkowych,

c) zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku gdy, Gość  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie w tym celu. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa, która może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona Jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych , jak również usprawiedliwiony cel administratora.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

VI. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
2) Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

VII. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Hotelu.

VIII. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

 

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości..

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 13.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * sprawną pod względem technicznym usługę – w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu do wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100).
 8. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną o wartości lub kwotowo do wysokości 5.000,00 zł (pięć tys. zł 00/100), jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking prowadzony jest przez dzierżawcę i i wyłączną odpowiedzialnoość za mienie oddane na przechowanie na parkingu strzeżonym przy hotelu Europa ponosi dzierżawca.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do sprawdzenia czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte oraz pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy z winy gościa hotelowego.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6.00 do godziny 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa hotelowego według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu maja obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócać pobytu innych Gości.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 20. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 21. Hotel zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry w przypadku Gości będących w hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić wydania klucza od pokoju.
 22. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe (po dwóch dobach pobytu).
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres i koszt odbiorcy wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszym hotelu.

Dyrekcja

Kontakt

Hotel EUROPA ul. 1 Maja 16/18,
58-500 Jelenia Góra
Wjazd na parking Hotelu Europa od strony ul. Armii Krajowej 23
Recepcja: 75 64 95 500, fax: 75 75 244 95,
e-mail: recepcja@europa-hotel.com.pl

Social Media