Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości..

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 13.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * sprawną pod względem technicznym usługę – w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu do wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100).
 8. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną o wartości lub kwotowo do wysokości 5.000,00 zł (pięć tys. zł 00/100), jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking prowadzony jest przez dzierżawcę i i wyłączną odpowiedzialnoość za mienie oddane na przechowanie na parkingu strzeżonym przy hotelu Europa ponosi dzierżawca.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do sprawdzenia czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte oraz pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy z winy gościa hotelowego.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6.00 do godziny 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa hotelowego według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu maja obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócać pobytu innych Gości.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 20. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 21. Hotel zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry w przypadku Gości będących w hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić wydania klucza od pokoju.
 22. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe (po dwóch dobach pobytu).
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres i koszt odbiorcy wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszym hotelu.

Dyrekcja

Kontakt

Hotel EUROPA ul. 1 Maja 16/18,
58-500 Jelenia Góra
Wjazd na parking Hotelu Europa od strony ul. Armii Krajowej 23
Recepcja: 75 64 95 500, fax: 75 75 244 95,
e-mail: recepcja@europa-hotel.com.pl

Social Media